Природна изворска вода

Ladna се полни во неповратна ПЕТ амбалажа од 0,33L, 0,5L, 1,5L и 6L и повратна ПЦ амбалажа од 19L.

Со уникатниот дизајн, препознатлив за нашите шишиња, се погриживме во исто времe да го споиме убавото и прагматичното.